MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAALIDZBARKW.EU

W Urzędzie Miejskim w lipcu 2013r. zakończono realizację projektu „Rozwój  
i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim” (Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego: „Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”; Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013). Całkowita wartość projektu wyniosła 1 127 706, 86 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 85% kwoty, czyli 958 510, 02 zł.
 W ramach projektu zrealizowano pięć zadań:
 Zadanie 1
- Wirtualna platforma teleinformatyczna składająca się z dwóch serwerów,  oprogramowania serwerowego i oprogramowania witalizacyjnego,
- sprzęt komputerowy do obsługi portalu i platformy wirtualnej,
- trzy infokioski,
- tablica multimedialna,
- urządzenie wielofunkcyjne.
Zadanie 2
Portal internetowy składający się z pięciu głównych modułów:
- Konsultacje społeczne,
- Systemu Informacji Przestrzennej (GIS),
- Spacer wirtualny po mieście,
- Aktualności ,
- Kalendarza wydarzeń.
Zadanie 3
- okablowanie strukturalne sieci LAN (172 punkty) wraz z dedykowaną siecią elektryczną,
- dwa switche, szafa teleinformatyczna,
- centralny zasilacz UPS o mocy  znamionowej 20 kVA. 
Zadanie 4
- Bezpieczne połączenia (tunele VPN) z USC i JRP,
- analizator ruchu sieciowego.
Zadanie 5
System automatycznego backupu i archiwizacji danych składający się z:
- biblioteki taśmowej oraz oprogramowania zarządzającego,
- macierzy dyskowej,
Celem projektu było wdrożenie wysokiej jakości e-usług w Urzędzie Miejskim skierowanych do mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców. Zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych danych, szybkości załatwiania spraw w urzędzie oraz dostępności informacji o mieście i jego atrakcjach.
Portal internetowy www.lidzbarkw.eu stanowi uzupełnienie istniejącego portalu www.lidzbarkwarminski.pl. System Informacji Przestrzennej (SIP) zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oraz informacje na temat miasta, instytucji, firm, urzędów, szkół i  wiele innych cennych informacji. W SIP możemy znaleźć dokładne położenie GPS oraz informacje tekstowe i zdjęcia na temat:
- Ewidencji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, działki wraz z numeracją, budynki);
- Oferty inwestycyjnej (tereny inwestycyjne, Specjalna Strefa Ekonomiczna);
- Nieruchomości i działek na sprzedaż;
- Inwestycji (projekty unijne, ze środków Gminy Miejskiej, ze środków Gminy Miejskiej i innych);
- Okręgi wyborcze (warstwa wyświetlana podczas przeprowadzanych wyborów);
- Edukacji (szkoły podstawowe i ich obwody, gimnazja i ich obwody, szkoły ponadgimnazjalne i inne);
- Środowiska naturalnego (tereny zielone, tereny zieleni zorganizowanej, pomnik przyrody); 
- Zarządzania kryzysowego (zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, źródła promieniowania elektromagnetycznego, źródła hałasu, hydranty, studnie publiczne, beczkowozy, prąd i woda, zasuwy);
- Gospodarki odpadami (rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki, MPSZOK);
- Dostępu do internetu WiFi (lokalizacja);
- Urządów i Służb (godziny otwarcia, przyjmowania interesantów, kontakt, BIP);
- Miasta bez barier (miejsca pozbawione barier architektonicznych);
- Komunikacji (PKS, przystanki, taxi, przewozy prywatne);
- Motoryzacji (stacje benzynowe, parkingi);
- Kultury (muzea, domy kultury, biblioteki, Dom Środowisk Twórczych);
- Imprez (cyklicznie organizowane imprezy kulturalne);
- Sportu i rekreacji (boiska, place zabaw);
- Zdrowia (szpitale, przychodnie, aptrki, stomatolog);
- Finansów i ubezpieczeń (bankomaty, banki);
- Turystyki (szlaki kajakowe, rowerowe, piesze, zabytki, informacja turystyczna);
- Noclegów (hotele i inne obiekty);
- Gastronomii (restauracje, pizzerie, kawiarnie i lodziarnie, bary, puby, gościńce);
- Spaceru po mieście (przeloty dronem, panoramy, animacje 3D).
Zrealizowano również wirtualny spacer po mieście. W spacerze wykorzystano ponad 100 panoram, scaning 3D (mury obronne, zamek) oraz przeloty dronem. 
Na portalu uruchomione zostaną również konsultacje społeczne na określone tematy. Mieszkańcy po rejestracji na portalu będą mogli zadawać pytania w danym temacie i uzyskają odpowiedź.  Ma to usprawnić przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami miasta a urzędem.
Ponadto na portalu istnieje mozliwość sprawdzenia szczegółowej prognozy pogody dla Lidzbarka Warmińskiego, obejrzenia widoku z 5 kamer oraz skorzystania z e-learning.

Wszystkie dane są w miarę możliwości poddawane aktualizacji oraz uzupełniane.

Każdy może zgłosić swoje uwagi oraz propozycje. 1. SIP - SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Jest to system pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania, przetwrzania i udostępniania danych przestrzennych i opisowych.

Dane przestrzenne to dane, które posiadają swoją lokalizację w przestrzeni.

Dane opisowe to informacje opisujące obiekt zlokalizowany w przestrzni.
 
Około 80% decycji administracyjnych podejmowanych jest na podstawie przesłanek, które zawierają elementy danych przestrzenych.


2. WYKORZYSTANIE SIP

SIP pozwala odpowiedzieć na pytania:
- Jaki obiekt znajduje się w danym miejscu?
- Gdzie znajduje się dany obiekt?
- Ile obiektów występuje w danej przestrzeni?
- Jakie obserwujemy relacje między obiektami (np. odległość)?
- Jakie zmiany możemy zaobserwować?
Wszystkie te pytania można odnieść w stosunku do informacji zamieszczonych na Portalu. Informacje te dotyczą:
- Ewidencji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, działki wraz z numeracją, budynki);
- Oferty inwestycyjnej (tereny inwestycyjne, Specjalna Strefa Ekonomiczna);
- Nieruchomości i działek na sprzedaż;
- Inwestycji (projekty unijne, ze środków Gminy Miejskiej, ze środków Gminy Miejskiej i innych);
- Okręgi wyborcze;
- Edukacji (szkoły podstawowe i ich obwody, gimnazja i ich obwody, szkoły ponadgimnazjalne i inne);
- Środowiska naturalnego (tereny zielone, tereny zieleni zorganizowanej, pomnik przyrody); 
- Zarządzania kryzysowego (zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, źródła promieniowania elektromagnetycznego, źródła hałasu, hydranty, studnie publiczne, beczkowozy, prąd i woda, zasuwy);
- Gospodarki odpadami (rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki, MPSZOK);
- Dostępu do internetu WiFi (lokalizacja);
- Urządów i Służb (godziny otwarcia, przyjmowania interesantów, kontakt, BIP);
- Miasta bez barier (miejsca pozbawione barier architektonicznych);
- Komunikacji (PKS, przystanki, taxi, przewozy prywatne);
- Motoryzacji (stacje benzynowe, parkingi);
- Kultury (muzea, domy kultyry, biblioteki, Dom Środowisk Twórczych);
- Imprez (cyklicznie organizowane imprezy kulturalne);
- Sportu i rekreacji (boiska, place zabaw);
- Zdrowia (szpitale, przychodnie, aptrki, stomatolog);
- Finansów i ubezpieczeń (bankomaty, banki);
- Turystyki (szlaki kajakowe, rowerowe, piesze, zabytki, informacja turystyczna);
- Noclegów (hotele i inne obiekty);
- Gastronomii (restauracje, pizzerie, kawiarnie i lodziarnie, bary, puby, gościńce);
- Spaceru po mieście (przeloty dronem, panoramy, animacje 3D).


3. ORTOFOTOMAPA

Powstaje drogą przetworzonego zdjęcia lotniczego. Jest to zdjęcie fotograficzne pozbawione zniekształceń połeżenia punktów wywołanych różnicą wysokości.