MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Ważne informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI


na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U. 2018r., poz. 1716            z późn. zm.)


DNIA 1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.


- Nie trzeba składać wniosku.


- Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).


- Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.


 


NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIU


Przekształcenie dotyczy jedynie nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe tj. zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.


Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać nieruchomość podlegająca przekształceniu:


- co najmniej połowa lokali w budynku wielorodzinnym stanowi lokale mieszkalne,


- na nieruchomości nie ma innych budynków/budowli wyłączających przekształcenie.


  


 ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU


Zaświadczenie wydane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia.


Zaświadczenie zostanie przesłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków lub na adres, na który ostatnio dostarczana była korespondencja.


Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu, w celu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej.


 


JAK OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ


Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości tj.:


- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku,


- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu, uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu


Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim nr 52 1160 2202 0000 0000 6193 1458 Bank Millenium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński lub w kasie Urzędu.


WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE


Opłaty za przekształcenie wnosi się przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.


Opłata roczna za przekształcenie jest taka sama, jak dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w 3 roku od aktualizacji. 


TERMINY WNOSZENIA OPŁAT


Opłatę przekształceniową za rok 2019 wnosi się do 29 lutego 2020 roku. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i za 2020 – do końca marca.


Opłatę należy wnosić w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim nr 52 1160 2202 0000 0000 6193 1458 Bank Millenium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński.


Opłaty wniesione przed wydaniem zaświadczenia zostaną odpowiednio przeksięgowane na należność za przekształcenie.


Opłaty za użytkowanie wieczyste za grunty niepodlegające przekształceniu (np. działki niezabudowane, działki zabudowane budynkami niemieszkalnymi) należy wnieść w dotychczasowej wysokości do dnia 31 marca 2019 roku.


  


BONIFIKATY OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ


Bonifikata wynosi 60% w przypadku dokonania wpłaty opłaty jednorazowej w pierwszym roku, w którym nastąpiło przekształcenie. W każdym kolejnym roku bonifikata obniża się o 10%.


Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej z dnia 16.01.2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wchodzi w życie w dniu 5 marca 2019 r


Zgłoszenie zamiaru uiszczenia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą  dokonuje się na pisemny wniosek (druk do pobrania).


Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości wobec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z tytułu podatku od nieruchomości, rocznych opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za odpady komunalne.


Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.


 


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


W sprawach ustalenia opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.


W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.


Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:


- 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego   wynosiła 1% albo


- 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2% albo


- 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3% albo


- w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.


W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.


  


 DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU


Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 101, tel. 89-767-85-14.


              


 

powrót