MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

SZUKAMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO


         OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO


KIEROWNIKA REFERATU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim


  1. Wymagania niezbędne: • wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym, geodezyjno-kartograficznym,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • minimum pięcioletni staż pracy w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym,

 • nieposzlakowana opinia,

 • jest obywatelem polskim,


  1. Wymagania dodatkowe: • posiadanie kwalifikacji zawodowej w zakresie rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

 • odbyta służba przygotowawcza zakończona egzaminem o którym mowa w art. 19 Ustawy


z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j.) – mile widziane • samodzielność, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność,

 • umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia,

 • umiejętność pracy i kierowanie zespołem,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 • znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

 • znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 • znajomość ustawy o własności lokali, planowaniu przestrzennym, oraz ochronie zabytków,

 • posiadanie wiedzy o sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

 • prawo jazdy kat. B


  1. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:


 


-    Kierowanie działalnością referatu zgodnie z obowiązującymi przypisami i zadaniami.


-    Nadzór nad  sprawami związanymi ze sprzedażą, dzierżawą, najmem, oraz numeracją porządkową nieruchomości,


-    Nadzór na przygotowywanymi  i przeprowadzanymi  przetargami w ramach zamówień publicznych,


-    Planowanie budżetu i nadzór nad wydatkami w ramach kierowanego referatu


-    obsługa programów komputerowych EWMAPA, EWOPIS, EMUiA.


 


        Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  wynosi nie mniej niż 6%


  1. Wymagane dokumenty: • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,

 • list motywacyjny,

 • dokumenty poświadczające wykształcenie,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, umiejętności


 i kwalifikacje, • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 • oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,


 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą


na adres:  Urząd Miejski   11-100   Lidzbark Warmiński   ul. Świętochowskiego 14


z dopiskiem: Dotyczy: “KIEROWNIK- NABÓR w REFERACIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI”


w terminie do dnia 30.05.2019 r. do godz. 15,00.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-89-767-85-16.


Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.


Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (lidzbarkw-um.bip-wm.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie ul. Świętochowskiego 14,  I piętro.


Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


                                                                                                    


Lidzbark Warmiński, dnia 17.05. 2019 r.


BURMISTRZ


Jacek Wiśniowski


                                                                                                                            


                                                                                                    


 


 


 


OŚWIADCZENIE


 


Ja niżej podpisany/a……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożoną aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim


 


 


KLAUZULA INFORMACYJNA


dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji


Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14, tel 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl                    (dalej: Administrator).

 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: kondratowicz@lidzbarkw.pl, tel.897678535

 • dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

 • do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.


W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.


9). Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pana/Pani na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie


 


 


 


 


                                                                                                    …………………………………………


                                                                                          podpis


DO POBRANIA


 

powrót