MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński


Regulamin utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki opisane w Rozdziale 3. służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych zgodnie z zasadami opisanymi w § 6. Selektywna zbiórka obejmuje następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, żużle i popioły paleniskowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, i innych (przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych),
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych przedsiębiorstwu odbierającemu odpady.
2. Do obowiązków właścicieli nieruchomości położonych bezpośrednio przy chodniku służącym do użytku publicznego należy:
1) uprzątanie śniegu, błota oraz lodu i śliskości z chodnika służącego do użytku publicznego (przy czym należy to realizować nie zakłócając ruchu pieszych i pojazdów),
2) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie itp., zanieczyszczeń z chodnika służącego do użytku publicznego, gromadzenie (złożenie) na skraju chodnika lub jezdni, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące jezdnie w stanie czystości.
3. Mycie nadwozia pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków do sieci kanalizacyjnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do ziemi bądź zbiorników wodnych. Nie mogą też powodować zastoisk wodnych na placach utwardzonych. Przy myciu nadwozia należy stosować środki ulegające biodegradacji lub czystą wodę.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i kontenery na odpady o pojemności uwzględniającej wskaźniki przyjęte w § 5 i częstotliwość odbioru określoną w § 10.
2. Pojemniki i kontenery powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla zbierających odpady komunalne jak i dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
3. Pojemniki i kontenery należy ustawić w granicach nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4, na utwardzonej, równej powierzchni.
4. W przypadku niemożności usytuowania pojemników i kontenerów na własnej nieruchomości, jej właściciel winien uzyskać zgodę właściciela innej nieruchomości lub zarządcy drogi na ustawienie pojemników na ich terenie.
5. Przedsiębiorcy zapewnia się, w uzgodnionym z nim terminie, swobodny dostęp do pojemników i kontenerów, umożliwiając ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
6. W przypadku braku dostępu do pojemników i worków dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik lub worki przed nieruchomość w sposób nie powodujący
utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.
§ 4. 1. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,
2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 330 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l,
3) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji,
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury od 1100 l,
5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane od 5000 l,
6) pojemniki na psie odchody od 30 l,
7) pojemniki na przeterminowane lekarstwa od 30 l,
8) pojemniki na zużyte baterie od 10 l,
9) worki o pojemności 60 l lub 120 l.
10) pojemniki na żużel i popiół paleniskowy o pojemności 110l i 1100l
§ 5. 1. Przyjmuje się wielkość 0,19 m³ jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu miesiąca przez jedną osobę zamieszkującą na terenie nieruchomości. Oznacza to obowiązek wyposażenia nieruchomości przez właściciela nieruchomości w pojemnik o pojemności:
1) 45 litrów na jedną osobę przy tygodniowym cyklu wywozu (zabudowa jednorodzinna),
2) 23 litrów na jedną osobę przy cyklu wywozu dwa razy w tygodniu (zabudowa wielorodzinna).
2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obejmujących w szczególności:
a) zakłady przemysłowe,
b) budynki o charakterze biurowym, urzędy itp.,
c) szkoły , internaty, przedszkola i żłobki,
d) szpitale i przychodnie, zakłady medyczne,
e) hotele, schroniska,
f) hurtownie przemysłowe i spożywcze,
g) jednostki wojskowe
h) zakłady usługowe
posiadające możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady obsługujące tą nieruchomość oraz nie posiadające terenu do usytuowania pojemników, odpady komunalne są odbierane zgodnie z zadeklarowaną ilością powstających odpadów komunalnych. Właściciele tych nieruchomości deklarują ilość pojemników o określonej pojemności zapewniające gromadzenie odpadów łącznie z odpadami selektywnie zbieranymi dla cyklu wywozu określonego w §10.
§ 6. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
1) należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach lub workach dla frakcji:
a) papier i tektura,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale i przekazywać przedsiębiorstwu odbierającemu odpady. W zwartej zabudowie jednorodzinnej należy prowadzić selektywną zbiórkę workową.
2) żużle i popioły paleniskowe,
3) odpady biodegradowalne i odpady zielone należy przekazywać przedsiębiorstwu odbierającemu odpady. W zabudowie jednorodzinnej można je kompostować w przydomowych kompostownikach w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia,
4) odpady wielogabarytowe nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez przedsiębiorstwo odbierające odpady zgodnie z harmonogramem określonym przez przedsiębiorstwo; odpady wielogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru;
5) odpady niebezpieczne (zużyte akumulatory, baterie, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny): - zabrania się mieszać wraz z innymi odpadami komunalnymi; zaleca się prowadzić selektywną zbiórkę w sklepach, aptekach, szkołach i miejscach użyteczności publicznej lub gromadzić je w gospodarstwach domowych i przekazywać do MPSZOK (Miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);
6) odpady budowlane należy składać do kontenera dostarczonego i odbieranego przez przedsiębiorstwo odbierające odpady po zawarciu odrębnej umowy;
7) Odpady z robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, powstałych w czasie remontu nieruchomości zamieszkałych w ilości do 100 kg, można nieodpłatnie dostarczyć do MPSZOK;
8) przeterminowane leki i chemikalia – przeterminowane leki należy przekazywać aptekom, które wyposażone są w specjalistyczne pojemniki, chemikalia należy przekazywać do MPSZOK.
§ 7. 1. Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, w tym na wewnętrznych drogach osiedlowych, należy ustawiać trudnopalne pojemniki lub kosze uliczne.
2. Pojemniki lub kosze, o których mowa w ust. 1 rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
3. Pojemniki lub kosze uliczne powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.
4. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych do pojemników lub koszy ulicznych ustawionych na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, w tym na wewnętrznych drogach osiedlowych.
5. Obowiązek ustawienia pojemników lub koszy o których mowa w ust. 1-3 spoczywa na zarządcach dróg publicznych oraz właścicielach nieruchomości.
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w dobrym stanie technicznym, czystości oraz odpowiednim stanie sanitarnym, w tym ma obowiązek ich okresowego dezynfekowania.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i gorącego żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, fekaliów i innych odpadów niebezpiecznych.
3. Zabrania się spalania w pojemnikach, koszach i kontenerach jakichkolwiek odpadów.
4. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach oraz do przekazywania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
§ 10. 1. Określa się następującą częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości:
a) na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia.
b) na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku budynków mieszkalnych usytuowanych na gruncie stanowiącym użytek rolny dopuszcza się odbieranie tych tych odpadów raz na dwa tygodnie,
c) na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż wymienione w ust. 1 i 2 co najmniej dwa razy w tygodniu.
d) niezamieszkałych znajdujących się w budynkach wielolokalowych - co najmniej dwa razy w tygodniu
e) niezamieszkałych posiadających własne pojemniki - raz w tygodniu.
2. Określa się następującą częstotliwość wywozu odpadów zbieranych w sposób selektywny: (makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło):
a) z nieruchomości zamieszkałej na której prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów workowa - co najmniej dwa razy w miesiącu,
b) z pojemników tworzących gniazda do selektywnej zbiórki odpadów dla pozostałych nieruchomości w których zamieszkują mieszkańcy i dla nieruchomości niezamieszkałych określonych w ust. 1, lit.d: – po zapełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej niż: - makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – raz w tygodniu, szkło raz w miesiącu.
c) z nieruchomości niezamieszkałych określonych w ust. 1, lit. e: - makulatura – raz w miesiącu, - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – dwa razy w miesiącu, - szkło – raz w miesiącu.
d) żużle i popioły paleniskowe w sezonie grzewczym co najmniej raz w tygodniu.
3. Usuwanie odpadów komunalnych z pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodniki, parki, place) powinno odbywać się w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie koszy przeznaczonych do tego celu.
4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do wylewania zawartości na powierzchnię terenu.
5. Roczna ilość wywożonych nieczystości płynnych nie może odbiegać od rocznego zużycia wody.
§ 11. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 12. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców miasta;
2) zintensyfikowanie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów, właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie;
3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców miasta i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie;
4) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całego miasta oraz przekazywanie ich do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach użyteczności publicznej na terenie miasta;
5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
§ 14. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe w szczególności należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm. Dopuszcza się prowadzenie psa na smyczy i bez kagańca, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 30 cm, pod warunkiem że nie stanowi on zagrożenia dla otoczenia,
b) wyprowadzać na uwięzi i w kagańcu psy rasy uznawanej za agresywną, z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie stwarzając zagrożenia dla otoczenia,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zwolnienie z uwięzi zwierząt domowych dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych w sytuacji, gdy jest możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem lub gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę. Zapis nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne,
c) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach użytku publicznego (nie dotyczy osób niewidomych posiadających psa przewodnika),
§ 15. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta reguluje odrębna uchwała.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
2 Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach nie wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,
2) gromadzić, usuwać nieczystości w sposób przewidziany dla ścieków,
3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 17. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w miesiącach marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości i za każdym razem w przypadku stwierdzenia dużej ilości gryzoni.

 

powrót