MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Przetarg na budowę infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu: "Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim"

W dniu 12.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa
infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu: "Ochrona
różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim". Termin
składania ofert: 29.05.2017r, godzina 12.00. Szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim w zakładce zamówienia publiczne powyżej 30 000
euro.
powrót