MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Nie wypalajmy traw

W związku ze zbliżającym się czasem porządków wiosennych, Straż Miejska w Lidzbarku Warmińskim informuje, że na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński zabrania się spalania odpadów zielonych i bioodpadów.


Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
2) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.
Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.
Art. 31. 7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z dnia 31.08.2017r., odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny. Zgodnie z §8 pkt.4 odpady biodegradowalne i odpady zielone należy przekazywać przedsiębiorstwu odbierającemu odpady. W zabudowie jednorodzinnej można je kompostować w przydomowych kompostownikach w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.


Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.


Mieszkańcy miasta mają możliwość przekazania nieodpłatnie odpadów zielonych i bioodpadów do MIEJSKIEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK) - ul. Dantyszka 13 w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) oraz 10:00 - 14:00 (sobota).


powrót