MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania „suchej fosy” w Lidzbarku Warmińskim

 Szanowni Państwo!


 


W celu aktywizacji społeczeństwa oraz podjęcia dyskusji na temat kształtowania terenów publicznych, a także zachęcenia do twórczości i kreatywnych rozwiązań Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania „suchej fosy” w Lidzbarku Warmińskim (część działki nr 62/25 obręb nr 7 o powierzchni 0,85 ha). Termin zgłaszania prac konkursowych od 14 marca 2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku. Laureat konkursu otrzyma nagrodę finansową, osoby wyróżnione nagrody rzeczowe.


Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem pomysłu i funkcjonalności koncepcji zagospodarowania terenu. Priorytetem jest wyeksponowanie zabytkowych murów obronnych oraz  kaskady wodnej, a także rozplanowania elementów zieleni czy małej architektury. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest uzyskanie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, która mogłaby pełnić funkcję miejsca spotkań i spacerów (również dla osób niepełnosprawnych) oraz kameralnych wydarzeń kulturalnych. Dla terenu objętego konkursem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty ochroną konserwatorską, wymaga wkomponowania i małej ingerencji w otoczenie.


 


Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna:  1. a) studenci uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna,

  2. b) osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
    o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna lub budownictwo.


Uczestnikami konkursu nie mogą być:


   1. a) osoby będące członkami Jury Konkursowego,

  2. b) osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu,

  3. c) osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu, w tym pracownicy Organizatora.


 


Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej, a także poprawne uzupełnienie karty zgłoszeniowej i niezbędnych do Regulaminu załączników.


 


Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:  • walory kompozycji tworzące specyficzny charakter miejsca, a zarazem wpisujące się w istniejąca już przestrzeń

  • realność, jakość i ekonomiczność proponowanych rozwiązań

  • funkcjonalność proponowanych rozwiązań


 


Przewidziano jedną nagroda główną w wysokości 2000, 00 zł oraz trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych o wartości do 150 zł brutto każda. Ponadto, jeśli dana koncepcja lub jej część zostanie wykorzystana, Organizator umieści na obszarze konkursowym informację na temat Laureata Konkursu.


 


Ogłoszenie konkursu, regulamin wraz z niezbędnymi dokumentami, mapami oraz dokumentacja fotograficzną zamieszczono na Portalu Miejskim www.lidzbarkw.eu oraz Facebooku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, gdzie 29 kwietnia zostaną również ogłoszone wyniku konkursu.


 


 Zachęcam do udziału w konkursie,


 Jacek Wiśniowski,


 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego


 


 Lidzbark Warmiński, 14.03.2016r.

powrót