MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim  
 1. Wymagania niezbędne: 1.  wykształcenie wyższe techniczne, prawo, administracja, ekonomia

 2. odbyta służba przygotowawcza zakończona egzaminem o którym mowa w art. 19 Ustawy


z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j.) – mile widziane 1.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 3.  nieposzlakowana opinia,

 4.  co najmniej 5-letni staż pracy w tym trzy lata na stanowisku kierowniczym,

 5.  jest obywatelem polskim,

 6.  Prawo jazdy kat. B


  1. Wymagania dodatkowe: 1. samodzielność, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność,

 2.  znajomość obsługi komputera, obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Exel), oraz poczty elektronicznej i internetu,

 3.  znajomość dokumentacji technicznej i kosztorysowej robót budowlanych,

 4. umiejętność czytania rysunków technicznych,

 5.  znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 6.  znajomość ustawy o finansach publicznych,

 7.  znajomość ustawy Prawo Budowlane,

 8.  znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

 9.  znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,

 10.  uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi – mile widziane,


 


  1. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku: 1. Kierowanie działalnością referatu zgodnie z obowiązującymi przypisami i zadaniami.

 2. Nadzór nad przygotowaniem danych do dokumentów potrzebnych  do złożenia wniosku na dofinansowanie wybranych inwestycji ujętych w budżecie.

 3. Nadzór nad robotami budowlanymi w zasobie inwestycji prowadzonych przez gminę.

 4. Nadzorowanie formalne i finansowe zleconych do prowadzenia inwestycji.

 5. Nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność wraz z aktualizacją harmonogramów.

 6. uczestnictwo w Radach Budowy.


 


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 6%.


  1. Wymagane dokumenty 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,

 2. list motywacyjny,

 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,

 4. kwestionariusz osobowy,

 5. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, umiejetności i kwalifikacje,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,


 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski  11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14 z dopiskiem: Dotyczy: " Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji"


w terminie do dnia 12.07.2019r. do godz. 15,00.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-89-767-85-16.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbaku Warmińskim oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie ul. Świętochowskiego 14, I piętro.


Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.


 


 


 


Lidzbark Warmiński


26.06.2019r.                                                                                                           


                                                                                                             BURMISTRZ


 


                                                                                     Jacek  Wiśniowski


 


 


 


 


 


 OŚWIADCZENIE


 


Ja niżej podpisany/a……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożoną aplikacją w celu rekrutacji na stanowisko kierownik Referatu w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim


 


 


KLAUZULA INFORMACYJNA


dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji


Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Świętochowskiego 14, tel 897678500, adres e-mail: um@lidzbarkw.pl                    (dalej: Administrator).

 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: kondratowicz@lidzbarkw.pl, tel.897678535

 • dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

 • do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.


W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.


9).   Dokumenty aplikacyjne w przypadku nie wybrania Pana/Pani na stanowisko opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym mogą być odebrane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku nie odebrania dokumentów w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji dokumentacja zostanie zniszczona komisyjnie


 


 


 


 


                                                                                                    ………………………………………….


                                                                                          podpis


 Do pobrania


 


 

powrót