MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Bonifikaty od opłat rocznych za uzytkowanie wieczyste.

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO


PRZYPOMINA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE


 


O bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, mogą ubiegać się osoby które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą one skorzystać z 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, o której mowa w art. 74 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121), po spełnieniu
n/w wymogów:  1. przeciętny dochód miesięczny brutto, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być udzielona bonifikata.

  2. złożą wniosek o udzielenie bonifikaty w terminie do dnia
    1 marca 2018 roku wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość uzyskanego dochodu przez zainteresowanego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie.


Do dochodu zalicza się m.in. dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytury lub renty stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne składniki stanowiące dochód.


Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

powrót